Zheyuan Zhang

Technician   Assistant Engineer

ORCID

Education

Sept 2016 – Jul 2020     Beijing Union University       Bachelor

Work

Jul 2020 – present         Tsinghua University              Technician

Scholarship and Awards

Oct 2018           National  Scholarship

Publication

4. Yutong Song#; Hangping Yao#; Nanping Wu#; Jialu Xu#; Zheyuan Zhang#; Cheng Peng; Shibo Li; Weizheng Kong; Yong Chen; Miaojin Zhu; Jiaqi Wang; Danrong Shi; Chongchong Zhao; Xiangyun Lu; Martín Echavarría Galindo; Sai Li; In situ architecture and membrane fusion of SARS-CoV-2 Delta variant, PNAS, 2023, 120(19): e2304603120; DOI: 10.1073/pnas.2304603120

3. Ye Hong#; Yutong Song#; Zheyuan Zhang; Sai Li; Cryo-electron tomography: the resolution revolution and a surge of in situ virological discoveries, Annual Review of Biophysics, 2023, 52(1):14.1–14.22; DOI: 10.1146/annurev-biophys-092022-100958

2. Julio Rey Ramirez; Peter Rautek; Ciril Bohak; Ondřej Strnad; Zheyuan Zhang; Sai Li; Ivan Viola; Wolfgang Heidrich; GPU Accelerated 3D Tomographic Reconstruction and Visualization from Noisy Electron Microscopy Tilt-Series, IEEE TVCG, 2022; DOI: 10.1109/TVCG.2022.3230445.

1. Hangping Yao#; Yutong Song#; Yong Chen#; Nanping Wu#; Jialu Xu#; Chujie Sun; Jiaxing Zhang; Tianhao Weng; Zheyuan Zhang, Zhigang Wu, Linfang Cheng, Danrong Shi, Xiangyun Lu, Jianlin Lei, Max Crispin, Yigong Shi, Lanjuan Li*; and Sai Li*; Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus, Cell, 2020; DOI:10.1016/J.CELL.2020.09.018